WITTENBURG GROUP – EFQM RECOGNIZED FOR EXCELLENCE

Wittenburg Group gevestigd in Zeewolde, Etten-Leur en Xunfeng  ((China), heeft als eerste Nederlandse organisatie de EFQM Recognition for Excellence *** behaald op basis van het nieuwe EFQM-model. Wittenburg Group ontwerpt en fabriceert sinds 1902 klantspecifieke polymeer compounds. Het bedrijf opereert in strikt gereguleerde en risicomijdende (wereldwijde) markten, zoals de automotive en de markt voor medische applicaties. Deze markten vragen om hoogwaardige innovatieve toepassingen en excellente prestatieniveaus.

Het INK heeft het assessment bij Wittenburg Group verzorgd. Wittenburg Group werd door het assessorteam geprezen om zijn sterke klantfocus en het vermogen om samen met klanten flexibel nieuwe producten te ontwerpen en te produceren. Wittenburg Group is in staat langdurige relaties te onderhouden met veeleisende, wereldwijd opererende klanten.

Wittenburg Group ontving de EFQM-erkenning uit handen van één van hun belangrijkste klanten, Philips. Simon Braaksma, Senior Director Group Sustainability and Corporate Sustainability Office at Royal Philips NV, prees de organisatie voor zijn beleid op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast stelde hij:  ‘Als je als 120-jarige onderneming zo succesvol bent, heb je jezelf een aantal keren opnieuw moeten uitvinden en het streven om de onderneming beter over te dragen aan de volgende generatie is typerend voor het familiebedrijf dat Wittenburg Group is.’

WITTENBURG GROUP – BLOG 7

Wittenburg Group is een innovatief familiebedrijf dat de ambitie heeft een excellente organisatie te worden. De organisatie zet daarvoor het nieuwe EFQM-model in. Ondersteund door het INK. Voor beide organisaties een mooie kans: Wittenburg Group krijgt de meest actuele benadering voor business excellence ter beschikking. Het INK kan deze nieuwe benadering toepassen in een vooraanstaand bedrijf dat goed presteert, maar de lat voor zichzelf hoger willen leggen.

Jeroen Vaartjes, Global Quality Assurance Manager Wittenburg Group en Ruud Stassen Counsel INK•next doen verslag van de pilot voor de toepassing van het EFQM-model bij Wittenburg Group.

Ruud: Wittenburg Group heeft zich in de afgelopen maanden een beeld gevormd van trends, belanghebbenden en hun belangen. Scenario’s voor de toekomst zijn bekeken en er zijn prioriteiten voor het ontwikkelproces vastgesteld. Een belangrijke onderdeel van het proces was het vaststellen van Kritische Succes Factoren (KSF-en). Gemeten wordt er een heleboel, maar waar stuur je nou op?

Jeroen: Het EFQM-model helpt om alle belangen en belanghebbenden goed in beeld te houden en van daaruit na te denken over KSF-en. In ons geval hebben we nog eens goed overwogen hoe we de ontwikkeling van onze medewerkers willen monitoren. Het gesprek over KSF-en hebben we met alle managers samen gevoerd. Iedereen hanteert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid andere parameters. In het gesprek wordt duidelijk waar je op moet sturen om elkaar te versterken. Met het belang van een goede performance voor klanten en anderen belanghebbenden voor ogen natuurlijk!  

Ruud: Het komt er nu op aan! Inmiddels zijn jullie een flink eind gevorderd met jullie organisatiebeschrijving in AssessBase, het online tool dat gebruikt wordt bij de voorbereiding van het EFQM-assessment.

Jeroen: Inderdaad, eind september vindt het assessment plaats. We leggen nu de laatste hand aan een samenhangende organisatiebeschrijving in AssessBase. Deze tool is ingedeeld naar de  aandachtsgebieden van het EFQM-model. Gestructureerd komt aan de orde welk beleid je hebt uitgestippeld, hoe je het hebt geïmplementeerd en wat je doet om te checken of dat beleid ook werkt in de praktijk. Ook wordt stilgestaan bij de sturing op basis van de resultaten die je behaalt. In de tool nemen we korte beschrijvingen op en relevante documenten die we in de organisatie al hanteren.

Ruud: Hoe is het werken met AssessBase je bevallen?

Jeroen: Het mooie eraan is, dat je stap voor stap langs alle dwarsverbanden tussen de aandachtsgebieden van het EFQM-model wordt geleid. Daarnaast is het zo opgezet dat per aandachtsgebied op een systematische manier gereflecteerd wordt op aspecten zoals ‘deployment’ en ‘refinement’, dat maakt het verhaal van de organisatie compleet. Het biedt daarnaast de gelegenheid om met meerdere mensen tegelijk input te leveren, zo wordt het echt ons verhaal.

 Ruud:  De INK/EFQM-assessors bereiden op basis van jullie bijdragen in AssessBase hun assessment voor. Dat assessment is bedoeld om de sterke kanten van jullie organisatie uit te lichten, maar ook om jullie te voeden met verbetermogelijkheden. Met kansen voor de toekomst. Naast het bestuderen van de documentatie in AssessBase leggen de assessors een bedrijfsbezoek af en interviewen managers en medewerkers. Uiteindelijk geven zij een oordeel over de mate van business excellence die de organisatie heeft bereikt. Ze kijken ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan. Wat zijn jouw verwachtingen van het assessment?  

Jeroen: Alweer 2 jaar geleden ben ik na explorerende onderzoeken tot de slotsom gekomen dat Business Excellence wel eens een logisch vervolg kan zijn in de ontwikkeling van de Wittenburg Groep. Er ontstaan heel snel op elkaar veel mooie dingen, die dynamiek vraagt om een nieuwe kapstok (INK/EFQM). En het stopt voorlopig nog niet, tijdens het opstellen van het voorbereidende rapport merk ik opnieuw op dat we zijn blijven leren en groeien, maar dat er ook meteen een enorme samenhang in activiteiten is ontstaan en daardoor gerichtheid. We gaan uiteraard voor de Recogniton for Excellence, maar ik ben ook tegelijkertijd heel benieuwd naar de tips en nieuwe inzichten die we van de assessoren gaan ontvangen. Of we het nou halen of niet is niet zo heel belangrijk, de waarde van het model heeft zich inmiddels wel bewezen!

Ruud: Wittenburg Group zal de eerste organisatie in Nederland zijn, die een assessment op basis  van het nieuwe EFQM-model aangaat. Het wordt een leerrijke ervaring!

Van INK-managementmodel naar EFQM-model en INK•next

Veel organisaties zijn bekend met het INK-managementmodel als hulpmiddel bij organisatieontwikkeling. Het INK-managementmodel heeft een opvolger in de vorm van het nieuwe business excellence model van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Daarnaast heeft het INK onder de naam INK•next een nieuw maturity-concept ontwikkeld op basis van het nieuwe EFQM-model.

Dit artikel geeft kort uitleg over de verandering van het INK-managementmodel naar het nieuwe EFQM-model en INK•next. Het helpt allereerst organisaties die met het INK-model gewend zijn te werken. Maar dit document geeft ook aan waar nu juist de nieuwe focus ligt die volgens ons belangrijk voor het excellente ondernemen nu en in de toekomst.

EFQM-model: Een frisse kijk op business excellence

De belangrijkste vernieuwingen die het nieuwe EFQM-model brengt kunnen in 5 punten worden samengevat:

Organisatie als onderdeel van haar ecosysteem

Een organisatie is in het nieuwe EFQM-model een onderdeel van het ecosysteem waarin ze opereert (het grijze veld in onderstaande figuur). Dat ecosysteem oefent allerlei invloeden uit op de organisatie (de witte ‘pijlen’). Aandacht gaat uit naar de rol die de organisatie in haar ecosysteem vervult. Het nieuwe EFQM-model is sterk ‘outside-in’ gericht.

In company training Oriëntatie op INK.next en het EFQM-model

Je managementteam of veranderteam in één dag op vlieghoogte. Inhoud en toepassing van het EFQM-model en INK•next. Toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de eigen organisatie. Samen een beeld vormen van een passend ontwikkelpad voor verbetering en vernieuwing van de organisatie.

Interesse: neem contact op via [email protected]

Begeleide zelfevaluatie EFQM/INK•next

Je werkt bij een organisatie met ambitie. Jullie willen op weg naar de top. Hoe weet je hoe ver je bent? Hoe krijg je snel inzicht waar je staat?  Het INK biedt gelegenheid om een begeleide zelfevaluatie uit te voeren. Basis is het nieuwe EFQM-model/INK•next, de actuele graadmeter voor business excellence!

Opzet:

  • Kennismaking met het EFQM-model en INK•next voor de leden van de organisatie;
  • Inventarisatie van bestaande aanpakken, werkwijzen en resultaten door de organisatie;
  • Begeleide zelfevaluatie: begeleiding door het INK en uitvoering door een team uit de organisatie (bijvoorbeeld het managementteam of een veranderteam);
  • Opstellen beknopte rapportage met vaststelling van prioriteiten voor doorontwikkeling.

Interesse: neem contact op via [email protected] 

Een kickstart met het nieuwe EFQM-model

Het nieuwe EFQM-model helpt organisaties om verandering te managen en prestaties te verbeteren.  Voor managers en medewerkers is het een leidraad voor organisatieverbetering en -vernieuwing. Het EFQM-model is toekomst- en ontwikkelingsgericht. Het brengt sterke punten aan het licht, maar ook kansen voor de toekomst. Organisaties die met het INK-managementmodel of het voormalige EFQM-model hebben gewerkt zullen de filosofie herkennen, maar verrast zijn door de totaal nieuwe opzet.

Het INK ontwikkelde een compact programma om in je organisatie  een kickstart te maken met het nieuwe EFQM-model. Je verwerft basiskennis over het model. Je inventariseert met je team sterke kanten en kansen voor de toekomst. Onder begeleiding van een ervaren INK/EFQM-assessor. Een prima methode om je agenda voor het bereiken van een uitstekende organisatiekwaliteit en aansprekende resultaten. Meer informatie? Mail naar [email protected]  

EFQM Knowledge Base

 

 

KnowledgeBase is de kennis- en inspiratiebron voor organisaties die streven naar een uitstekende organisatiekwaliteit en aansprekende resultaten. Praktijkvoorbeelden van toporganisaties op alle aandachtsgebieden van het EFQM-model. Van het ontwikkelen van een innovatiecultuur in een non profit organisatie tot het toepassen van de UN Sustainable Development in een multinational, KnowledgeBase brengt je de kennis en ervaring van toonaangevende organisaties en publicaties. Een eindeloze bron van inspiratie. Meer informatie? Mail naar [email protected] 

EFQM Assess Base

 

 

Wil je gaan werken met het nieuwe EFQM-model en de ontwikkeling van je organisatie gestructureerd vastleggen? AssessBase biedt je een digitale omgeving waarin je aan de hand van de aandachtsgebieden van het EFQM-model je startsituatie en verdere ontwikkeling kunt documenteren.  Volledig webbased, volledig beveiligd. Een krachtig hulpmiddel op weg naar een cultuur gericht op verbeteren en vernieuwen en uitstekende prestaties. Meer informatie? Mail naar [email protected]

INK•next – Managementgids voor excellent ondernemen gepubliceerd

Op 8 december is INK•next – Een managementgids voor excellent ondernemen door INK en NEN gepresenteerd. INK•next is gebaseerd op het nieuwe EFQM model (European Foundation for Quality Management), dat een beschrijving geeft van excellente organisaties.

INK•next maakt die beschrijving tastbaarder en toepasbaarder voor verschillende typen organisaties of rollen die zij in hun ecosysteem spelen. Daar waar EFQM een eindstation van een excellent presterende onderneming geeft, is het met INK•next concreter en tastbaarder gemaakt hoe een organisatie business excellence kan bereiken.

Door veranderingen in de maatschappij, moet er opnieuw nagedacht worden over de kwaliteit van organisaties. Organisaties en individuen zijn steeds nauwer met elkaar verbonden, onder andere door digitale informatiestromen. Hierdoor wordt steeds zichtbaarder hoe afhankelijk organisaties van elkaar zijn. Het netwerk waar een organisatie in opereert en hoe hier een waarde aan toegevoegd kan worden, is steeds belangrijker als er gewerkt wordt aan de kwaliteit van een organisatie. Het is belangrijk dat organisaties wendbaar moeten zijn om een crisis het hoofd te bieden en ook de veerkracht te hebben om de noodzakelijke veranderingen aan te gaan

Zowel INK als NEN hebben deze ontwikkelingen gezien en besloten om samen een beeld te vormen van excellent ondernemen. Hieruit is het initiatief INK•next ontstaan. Met de goede dingen uit het voormalige INK-model en het EFQM model als basis, is een concept neergelegd dat een organisatie weer geheel toekomstbestendig kan maken.

Inhoud INK•next

Organisaties die aan de slag willen met business excellence kunnen hiervoor gebruik maken van INK•next. Het concept biedt verschillende handvatten:

  • Een inleiding met uitleg over EFQM en de ISO-managementsysteemsystematiek die basis zijn voor INK•next (hoofdstuk 1);
  • Een beschrijving van excellent ondernemerschap voor vier organisatietypen die een organisatie een spiegel kunnen voorhouden en die de mogelijkheid geven om in de eigen organisatie het gesprek aan te gaan (hoofdstuk 2);
  • Vier treden gerelateerd aan resultaten en informatie. Een organisatie kan vaststellen op welke wijze zij resultaten nu gebruikt om te leren en te sturen en welke perspectieven er zijn (hoofdstuk 2);
  • Een ontwikkelpad om vorm te geven aan excellent ondernemen (hoofdstuk 3).

Een puntsgewijze variant om als scan voor de huidige status te gebruiken komt later online beschikbaar.

Voor wie?
INK•next is er voor professionals die zich in verschillende lagen van de organisatie bevinden. Dit kan directieniveau zijn, (lijn)management of

medewerkers organisatie ontwikkeling. Betreft de functies zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld kwaliteitsmanagers, verandermanagers of (strategisch) adviseurs. Het gaat om professionals die in het verleden gebruik maakten van EFQM en/of INK of die voor het eerst aan de slag willen met business excellence.

Meer informatie
Bestellen van INK•next kan via www.nen.nl/inknext. Voor informatie over de ontwikkeling van INK•next, neem contact op met Ruud Stassen, via [email protected].

De OFGV ontwikkelt zich verder met het EFQM-model.

De belangrijkste trends voor OFGV, van invloed op de organisatie, zijn geïnventariseerd. En nadat een contextanalyse is opgesteld en vier toekomstige scenario’s zijn geformuleerd, heeft OFGV tijdens een bossessie een aantal stakeholderanalyses gemaakt in het licht van het gewenste scenario en de strategische ambitie. Teamleiders en accounthouders gaven aan dat het hen veel inzicht bracht om per stakeholder na te denken over een op maat gesneden aanpak. Een aanpak die de strategie heel concreet inkleurt en richt. De uitwerking van deze aanpak krijgt nu een vervolg in kleinere sub-teams. Samen werkt men zo heel concreet aan de strategie en aan draagvlak voor de te maken keuzes.

De OFGV is dé dienst die in Flevoland en Gooi en Vechtstreek, adequaat uitvoering geeft aan vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan natuur, geluid, luchtkwaliteit, bodem, luchtvaart, asbest, vuurwerk, zwemwater en het omgevingsrecht. Op deze terreinen brengt de dienst ook adviezen uit aan opdrachtgevers, bedrijven en inwoners. De opdracht hiervoor is verstrekt door de deelnemende gemeenten en provincies.