De Kijvelanden ontvangt EFQM/INK Recognition for Excellence 4 star

Op 10 november j.l. vierde Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden haar 20-jarig bestaan met het congres ‘Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie’. Een boeiend congres waarin de mogelijkheden en uitdagingen, maar ook de grenzen en beperkingen van de forensische psychiatrie en psychologie aan bod kwamen. Waarin werd ingegaan op de voortgang die is bereikt, maar ook op nieuw onderzoek dat verdere vooruitgang moet ondersteunen.

Tijdens het congres werd aan de Kijvelanden de EFQM/INK Onderscheiding Recognised for Excellence 4 star uitgereikt. Een blijk van waardering voor de organisatie en haar medewerkers voor de continue inspanning om tot verbetering en vernieuwing te komen en de resultaten die daarbij zijn behaald.

Enkele korte citaten uit de rapportage:

  • Uitstekende resultaten cultiveren

Gelet op de behandelduur, % recidive en innovatie behoort de Kijvelanden landelijk gezien tot de toporganisaties in de forensische psychiatrie. De primaire bedrijfsresultaten zijn uitstekend, zowel vanuit perspectief van verwijzers als patiënten. De organisatie heeft ook een hoge mate van vertrouwen onder haar belanghebbenden.

  • Een duurzame toekomst en waarde voor belanghebbenden creëren

De Kijvelanden toont aan dat zij de impact van haar zorgverlening en bedrijfsvoering meet in verband met de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en voor haar patiënten en de veiligheid van de samenleving.

  • Slagvaardig (behendig) besturen

Om haar positie in de forensische psychiatrie te versterken is op 31 december 2014 Fivoor opgericht, daarmee is een bestuurlijk samenwerkingsverband ontstaan met operationele en bedrijfseconomische voordelen dat zich de komende periode verder uitkristalliseert.

  • Leiden met visie, inspiratie en integriteit

De Kijvelanden realiseert haar visie (veilige samenleving, goed zorgaanbod, korte behandeling, lage recidive) zowel klinisch als ambulant. Medewerkers handelen conform overeengekomen werkwijzen en procedures, zijn zich bewust van hun rol in de behandeling en begeleiding van de patiënten, laten een grote betrokkenheid zien en zijn gemotiveerd voor het leveren van top forensische zorg.

  • Organisatiekracht ontwikkelen

Ondersteuning en management zijn gericht op het bieden van optimale ondersteuning aan de behandelteams en proberen op deze manier bij te dragen aan een goede behandeling en begeleiding van patiënten. De recent ingevoerde behandelvisie wordt door de instelling breed onderschreven en biedt een leidraad voor de behandeling en begeleiding in de dagelijkse praktijk.

  • Benutten van creativiteit en Innovatie

De Kijvelanden zoekt continu naar vormen van innovatie (behandelvisie, behandelprogramma’s, inrichten van een meer passende organisatie) en er worden manieren bedacht om relevante belanghebbenden te betrekken bij het genereren van ideeën en innovaties. Ook is er sprake van leer- en samenwerkingsnetwerken (parels en oesters).

  • Slagen dankzij het talent van medewerkers

De Kijvelanden beseft dat het welslagen van haar organisatie bepaald wordt door het talent, de inzet, motivatie en professionaliteit van haar medewerkers. Er wordt veel van medewerkers gevraagd en het faciliteren van deze professionele ontwikkeling en optimale ondersteuning zijn van belang.