PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus is de beschrijving van het leerproces in een organisatie. Je neemt je dingen voor (Plan), je gaat aan de slag (Do), je gaat na of je bereikt wat je wilde bereiken (Check) en als dat niet (geheel) het geval is, stel je bij. Een voorloper van de Plan-Do-Check-Act-cyclus, de Plan-Do-Study-Learn-cyclus (W.A. Shewart) verwijst nadrukkelijk naar dat leren. De Plan-Do-Check-Act-cyclus mag logisch zijn, dat neemt niet weg dat toepassing ervan lastig kan zijn. In veel organisaties ontbreekt het aan focus, informatie, veiligheid, tijd of aandacht om consequent te evalueren en te verbeteren en vernieuwen (Check en Act). Het is een belangrijke rol van leiders in organisaties om evalueren, verbeteren en vernieuwen vast onderdeel van het werk te maken.

De PDCA-cyclus wordt vaak vertaald naar systeemaspecten van een organisatie (budgetten, P&C-cyclus). Om te benadrukken dat het uiteindelijk om het leren van mensen gaat, heeft het INK de IMWR-cirkel gelanceerd. Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren Deze cirkel is complementair aan de bestaande, rationeel getinte, PDCA-cyclus. Zij geeft invulling aan meer mensgerichte, sociaal culturele aspecten die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren. Het is de cirkel van de menselijke maat.

 

Het INK spreekt van een cirkel en niet van een cyclus, om geen volgtijdelijkheid van de vier elementen te suggereren.

 • Inspireren
  Het prikkelen van de geest, het genereren van nieuwe ideeën, het creëren van een gevoel van betrokkenheid en uitdaging. Het elkaar enthousiast maken voor de bestaansreden van de organisatie, haar positie en kracht. Het ontwikkelen van een toekomstperspectief en ontdekken van mogelijkheden tot verbeteren en vernieuwen.
 • Mobiliseren
  Het benutten van de inspiratie, het aanwenden en ontwikkelen van de capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie (medewerkers, klanten, partners, bestuurders), om het toekomstperspectief, de doelstellingen en plannen van de organisatie te realiseren.
 • Waarderen
  Betekent dat de leiding in overleg met medewerkers en andere betrokkenen bepaalt wat werkelijk van waarde is in het licht van haar missie en visie. Waarderen betekent ook oog en respect hebben voor elkaars rol en bijdrage, het beantwoorden van de behoeften van medewerkers aan erkenning voor gepleegde inspanningen en behaalde resultaten in lijn met de doelstellingen van de organisatie.
 • Reflecteren
  Betekent de tijd nemen om terug te kijken op de resultaten die zijn behaald en de manier waarop dat is gebeurd. Het doel is op basis daarvan te leren. Reflectie kan plaatsvinden op diverse niveaus: het individu, het team of de organisatie als geheel. Reflecteren omvat ook het spiegelen met anderen. De tijd nemen om met elkaar te overdenken en te bespreken waar het nu eigenlijk allemaal om ging, waar het goed gaat, waar de zorgen zitten, wat er mogelijk of moeilijk was of zal worden. Het vraagt om een open cultuur waarin de dialoog hierover gevoerd wordt in het besef dat dit bijdraagt aan het verwezenlijken van ambities, dan wel het bouwen aan een mooie toekomst. En waarin met bezieling, inspiratie en motivatie voor en van eenieder die bij de organisatie is betrokken, wordt samengewerkt.

PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) en IMWR-cirkel (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren).