INK•next scan: Leidraad op weg naar een excellente organisatie

Excellente organisaties spelen alert in op de ontwikkelingen in hun ecosysteem. Zij verbinden zich met hun belanghebbenden. Laten zich door hun belanghebbenden inspireren om te verbeteren en te innoveren. Zij kennen hun eigen kracht en weten de kracht van anderen in hun ecosysteem te benutten. Zo zijn zij succesvol.

 • De INK•next scan is een leidraad op weg naar een excellente organisatie. De scan maakt tastbaar wat excellentie betekent.
 • De INK•next scan is de opvolger van de INK Positie en Ambitiebepaling en de ontwikkelingsfases. De scan is gebaseerd op het EFQM-model, de opvolger van het INK-model.
 • De INK•next scan is ontwikkeld door INK en NEN in co-creatie met managers en professionals uit profit en non profit organisaties.

Een jaarabonnement op de INK•next scan kost € 445,–. U kunt een abonnement of een proefabonnement aanvragen via deze link.

Een team uit de organisatie vult de scan in. Dat kan het managementteam zijn, maar ook een verander-, of verbeterteam. Elk teamlid krijgt een persoonlijke terugkoppeling. Daarnaast voorziet de scan in een terugkoppeling op teamniveau, waarin gemiddelde scores en de spreiding in beantwoording  tussen de teamleden (anoniem) worden weergegeven. Op deze manier ontstaat er inzicht in de sterkten van de organisatie en in de mogelijk zwakkere kanten, die moeten worden aangepakt. Ook wordt duidelijk over welke onderwerpen een uiteenlopende visie bestaat.
De individuele deelnemers en het team kunnen de onderbouwing van hun scores en hun conclusies ten aanzien van verbeteracties vastleggen in de INK.next scan. Daarmee wordt de scan een nuttig instrument om het verbeterproces te documnteren.

De dialoog in het team over de uitkomsten van de scan biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering en vernieuwing. Het INK en haar kennispartners kunnen deze dialoog faciliteren en de organisatie begeleiden bij de toepassing van INK.next en het EFQM-model. 

De INK.next scan beschrijft business excellence aan de hand van de aandachtsgebieden van het EFQM-model, de opvolger van het INK-model. Dit model is ontwikkeld samen met 2.000 managers en professionals en 60 leiders  uit meer dan 40 landen. Het is eind 2019 gelanceerd en inmiddels in honderden organisatie toegepast.

 • Bewustwording van de aandachtsgebieden waar excellente organisaties op letten
 • Themagerichte analyse
 • Positiebepaling en organisatiediagnose
 • Bepalen van ambities voor de toekomst
 • Strategische (her)oriëntatie
 • Instrument voor verbetering en transformatie
 • Instrument voor besturing
 • Voorbereiding op een EFQM/INK-assessment
 • Biedt concrete vervolgstappen op weg naar business excellence.
 • Biedt het format voor een dialoog in de organisatie over verbeteren en vernieuwen.
 • Stimuleert het ‘van buiten naar binnen kijken’ en het oog hebben voor het ecosysteem waarin de organisatie opereert.
 • Vormt een solde basis voor een strategische (her)oriëntatie.
 • Sluit aan op de dagelijkse praktijk van je organisatie.
 • Kent een enthousiasmerend dialoog-format voor je management team of veranderteam.
 • Sluit aan bij alle eisen die aan een moderne (jaar)verslaggeving worden gesteld.
 • Maakt een toets op de UN Sustainable Development Goals mogelijk.
 • Is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non profit.

INK•next scan

Het INK heeft in samenwerking met NEN gewerkt aan de nieuwe webtool INK.Next. De webtool is 8 maart 2022 succesvol gelanceerd. Met de webtool kunt u onder meer:

 • Eenvoudig uitnodigingen versturen;
 • Vooraf inzien van de vragenlijst;
 • Eenvoudig resultaten monitoren met duidelijke rapportages;
 • Faciliteren van het verander dialoog.

Wilt u meer leren over INK•next?

Het INK verzorgt trainingen over INK•next en het EFQM-model voor managers en professionals die werken aan de ontwikkeling van hun organisatie. De training Oriëntatie op INK•next en het EFQM-model biedt de basisinformatie over INK•next, de INK•next scan, het EFQM-model en de toepassing van deze instrumenten. In de training Werken met INK•next en het EFQM-model in de praktijk worden deelnemers bij de hand genomen bij het ontwikkelen van een traject op basis van INK•next en/of het EFQM-model voor hun eigen organisatie.

INK•next scan

De organisatietypen en de tredes van INK.next zijn praktisch scoorbaar gemaakt door middel van de INK•next scan. Net zoals de vroegere Positie en ambitiebepaling is de INK•next scan uitstekend geschikt als leidraad voor de dialoog over verbeteren en vernieuwen:

 • Welk type is de organisatie volgens de scores voor de organisatiegebieden? Welk type strookt met de ambities van de organisatie? Wat kunnen we leren van de beschrijvingen van de verschillende typen?
 • Welke trede scoort de organisatie voor de resultaatgebieden? Welke resultaatinformatie hebben we en hoe gaan we daarmee om? Past dat bij de ambities van de organisatie? Kunnen we goede suggesties voor verbeteren en vernieuwen afleiden uit de beschrijving van de tredes?

Met het nieuwe EFQM-model, INK•next en de INK•next scan biedt het INK actuele instrumenten ter ondersteuning aan organisaties die planmatig willen werken aan organisatieverandering en resultaatverbetering. EFQM en INK bieden ervaren toepassers van (ISO-)normen die de lat hoger liggen leggen een aantrekkelijke vervolgaanpak.

INK•next scan: Leidraad op weg naar een excellente organisatie

Excellente organisaties spelen alert in op de ontwikkelingen in hun ecosysteem. Zij verbinden zich met hun belanghebbenden. Laten zich door hun belanghebbenden inspireren om te verbeteren en te innoveren. Zij kennen hun eigen kracht en weten de kracht van anderen in hun ecosysteem te benutten. Zo zijn zij succesvol.

 • De INK•next scan is een leidraad op weg naar een excellente organisatie. De scan maakt tastbaar wat excellentie betekent.
 • De INK•next scan is de opvolger van de INK Positie en Ambitiebepaling en de ontwikkelingsfases. De scan is gebaseerd op het EFQM-model, de opvolger van het INK-model.
 • De INK•next scan is ontwikkeld door INK en NEN in co-creatie met managers en professionals uit profit en non profit organisaties.

Een jaarabonnement op de INK•next scan kost € 445,–. U kunt een abonnement of een proefabonnement aanvragen via deze link.

INK•next SCAN

Het INK heeft in samenwerking met NEN gewerkt aan de nieuwe webtool INK.Next. De webtool is 8 maart 2022 succesvol gelanceerd. Met de webtool kunt u onder meer:

 • Eenvoudig uitnodigingen versturen;
 • Vooraf inzien van de vragenlijst;
 • Eenvoudig resultaten monitoren met duidelijke rapportages;
 • Faciliteren van het verander dialoog.

Gebruiksdoelen INK•next scan

 • Bewustwording van de aandachtsgebieden waar excellente organisaties op letten
 • Themagerichte analyse
 • Positie bepaling en organisatie diagnose
 • Strategische (her)oriëntatie
 • Instrument voor verbetering en transformatie
 • Instrument voor besturing
 • Voorbereiding op een EFQM/INK-assessment 

Wilt u meer leren over INK•next?

Het INK verzorgt trainingen over INK•next en het EFQM-model voor managers en professionals die werken aan de ontwikkeling van hun organisatie. De training Oriëntatie op INK•next en het EFQM-model biedt de basisinformatie over INK•next, de INK•next scan, het EFQM-model en de toepassing van deze instrumenten. In de training Werken met INK•next en het EFQM-model in de praktijk worden deelnemers bij de hand genomen bij het ontwikkelen van een traject op basis van INK•next en/of het EFQM-model voor hun eigen organisatie.

EFQM

Het EFQM-model is eind 2019 volledig vernieuwd op basis van de inbreng van 2000 change managers uit meer dan 40 landen, 60 CEO’s en ruim 20 pilotbedrijven (waaronder Signify). Het is internationaal erkend managementmodel om verandering in organisaties te managen en prestaties te verbeteren.

 • Ecosysteem:
  Organisaties creëren waarde samen met anderen in hun ecosysteem: klanten, collega’s, partners, leveranciers, maatschappelijke partijen, overheid etc. Ze moeten hun ecosysteem door en door kennen, en daarin de eigen kracht en die van anderen zien en benutten.
 • Toekomstgerichtheid:
  Inzicht in resultaten dragen bij aan evaluatie en verantwoording van prestaties, maar ook – en misschien wel – juist aan de besluitvorming voor de toekomst.
  Organisatie-analyse, forecasting, scenario’s en voorspellende data zijn drijvende krachten voor echte transformatie.  
 • Transformatie en prestaties
  Transformatie en Prestaties zijn twee kanten van dezelfde medaille. Elke organisatie moet bij de inzet van haar aandacht, mensen tijd en middelen een afweging maken tussen presteren in het nu en transformeren toe naar de toekomst. Tussen het succes van vandaag en dat van morgen.
 • Leiderschap
  Effectief leiderschap zorgt dat een organisatie trouw blijft aan haar reden van bestaan en visie. Leiderschap op alle niveaus in de organisatie is van belang , om goede besluitvorming, samenwerking en teamwork te bereiken. Daarnaast dient leiderschap zich te richten op de positie die de organisatie inneemt, of wil innemen in haar ecosysteem en op de interactie met de partijen in dat ecosysteem.

INK•next

Typen voor de gebieden Richting en Uitvoering van het EFQM-model

In Nederland is door NEN/INK onder de naam INKnext business excellence gedefinieerd voor verschillende typen organisatie vanuit de gedachte dat excellence voor die typen een andere betekenis heeft. Het nieuwe EFQM-model dient daarvoor als basis. Er is voor de gebieden Richting en Uitvoering onderscheid gemaakt tussen; pioniers, groeiers, gevestigde spelers en regisseurs. Voor de resultaatgebieden wordt onderscheid gemaakt in vier tredes: zicht, inzicht, doorzicht en uitzicht. 

Tredes voor de resultaatgebieden van het EFQM-model

Voor de maturity van de resultaatgebieden zijn vier tredes ontwikkeld. Deze tredes beschrijven de kwaliteit van de resultaatinformatie en de wijze waarop de organisatie daarmee omgaat. Bij de perceptieresultaten (aandachtsgebied 6) gaat de aandacht uit naar de aard en intensiteit van de relatie met belanghebbenden. Dat varieert van een reactieve houding tot een emotionele binding en het gezamenlijke vormen van toekomstbeelden. Bij Strategische en Operationele resultaten (aandachtsgebied 7) is het de vraag in hoeverre de organisatie goed kan worden bestuurd op basis van de beschikbare resultaatinformatie. Dat kan variëren van het incidenteel meten van de belangrijkste indicatoren tot het voorbereiden van de organisatie op de toekomst aan de hand van forecasting en toekomst scenario’s.

Zicht:
Er zijn prestatie-indicatoren bepaald die gekoppeld zijn aan de missie en de visie.
Deze prestatie-indicatoren geven zicht op prestaties die van belang zijn voor belanghebbenden.

Inzicht:
De resultaatinformatie  is bruikbaar (tijdig, betrouwbaar, accuraat en adequaat).
Er zijn relevante doelstellingen bepaald (meetbaar of waardeerbaar) en deze worden gehaald, of de organisatie analyseert afwijkingen en zet daar gerichte verbeteracties op.

Doorzicht:
De organisatie leert van trendanalyses, en externe vergelijkingen. Daar waar de prestaties afwijken van verwachtingen, analyseert de organisatie de oorzaken van de afwijking en leert en verbetert aan de hand van deze analyse. Resultaatinformatie wordt periodiek geëvalueerd op relevantie.

Uitzicht:
De organisatie kent de factoren die bepalend zijn voor het succes bij belanghebbenden, stuurt daarop en evalueert periodiek of haar kennis actueel is. De resultaatinformatie biedt uitzicht op de waarschijnlijkheid van toekomstig succes.