Samenwerking INK en NEN

Onder de noemer INKnext werken INK en NEN vanaf 1 juli 2019 samen aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. INKnext biedt een kader, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen.

Met INKnext ondersteunen INK en NEN organisaties in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Als vanuit een allesomvattend kader strategische keuzes moeten worden gemaakt én als standaardisatie bijdraagt aan het robuust maken van de bedrijfsvoering. Gezamenlijk versterken NEN en INK de verbinding tussen bestaande modellen en werken ze aan een nieuw kader, platform en aanpakken voor excellent ondernemen.

Voortgang INK•next

 

Verslag 28 september 2020

Terugblik INK.next co-creatoren sessie 11 september

Sinds de vorige co-creatorsessie eind juni, heeft het kernteam drie varianten uitgewerkt van de levelstructuur voor het nieuwe INK•next model: een puntsgewijze variant, een uitgebreide omschrijving van de levels per aandachtsgebied en een korte variant.

Voorafgaand aan de co-creatorsessie van 11 september ontvingen de deelnemers deze uitwerkingen. Om de discussie hierover vorm te geven zijn er drie polls opgesteld. Op de vraag: ‘In hoeverre vind je de teksten met beschrijving van de levels sprekend?’ werd verschillend gereageerd. Enkele opmerkingen over de tekst waren dat de teksten nog niet eenduidig zijn en soms een hoog abstractie niveau hebben. Dit wordt opgelost door de redactieslag die nog gemaakt wordt door NEN. Daarnaast komen uit het gesprek verschillende gebruiksbehoeftes naar voren. De één heeft meer behoefte aan de puntsgewijze variant, de ander gebruikt het liefste de lange brief. Het aanbieden van de verschillende varianten als integraal onderdeel van INK•next lijkt dus nuttig. Ook werd de tip gegeven om de teksten visueel te maken, wat zou leiden tot een meer sprekende tekst.

Uit reacties op de tweede vraag: ‘In hoeverre zie je direct een organisatie of afdeling voor je wanneer je de levelbeschrijving leest?’, kon worden uitgelezen dat dit vooral afhangt van hoe je een organisatie bekijkt: top-down of bottom-up. De derde optie was: ‘Dit INK•next model is hét ontwikkelmodel voor business excellence voor de komende tien jaar’. De uitkomsten van deze poll lagen het meeste uit elkaar. Sommigen konden zich hier helemaal niet in vinden, anderen juist wel. De uitleg lag wat minder uit elkaar: ‘Relevant model, past in de tijdsgeest’ vs. ‘De wereld gaat zó snel. Ik zou er nog meer in geloven als INK een levend model wordt waarbij het continu mee evalueert met wat de wereld van ons vraagt.’ De deelnemers waren het met elkaar eens dat het een nuttig model is, maar dat het niet het enige model zou moeten zijn. In het INK•next eindproduct komt ook een hoofdstuk waarin de relatie tot andere modellen wordt toegelicht.

Als tweede onderwerp stond de inhoudsopgave op de agenda. Tijdens de eerdere sprints is de inhoudsopgave met feedback van de co-creatoren opgesteld. Het kernteam legt voor om een deel (hoofdstuk 1, 2 en 3) in een vaste publicatie ter beschikking te stellen en een deel (hoofdstuk 4, 5, en 6) digitaal, via andersoortige kanalen. Dit omdat het ene deel aan veel meer verandering onderhevig is dan het andere. Dit voorstel kan op instemming rekenen van de deelnemers. Er zijn volop ideeën over de invulling van het digitale gedeelte, voortbordurend op het idee om een platform hiervoor op te zetten. Het kernteam gaat de komende periode weer aan de slag om de feedback te verwerken en te zorgen voor een mooi eindproduct op het launching event op 8 december.

Verslag 24 juni 2020

Woensdag 24 juni jl. vond de derde en tevens laatste co-creator review sessie voor de zomerperiode plaats. Hierbij werd een terugblik gegeven op de laatste periode, een update op het verzette werk en een vooruitblik geworpen op de periode na de zomer.

Stand van zaken

De afgelopen maanden heeft het kernteam hoofdzakelijk gewerkt aan het opstellen en invullen van een maturity matrix op basis van de aandachtsgebieden van het EFQM-model, de inhoudsopgave van het nieuwe INK•next model en het in kaart brengen van relevante (nieuwe) stakeholders.

De laatste weken heeft het kernteam feedback uit de 2e co-creator sessie verwerkt en hebben zij de co-creatoren begeleid bij het invullen van de maturity matrix. Tijdens de vorige sessie is er een onderverdeling gemaakt in aandachtsgebieden per co-creator, om zo de maturity matrix in te gaan vullen. Uit deze invuloefening kwam naar boven dat het detailniveau erg specifiek is en er meer behoefte is aan generieke omschrijvingen per level. Daarnaast werd ook de opmerking gemaakt dat de matrix beter aan zou sluiten op de behoeftes als deze sector specifiek wordt gemaakt. 

Vooruitblik

Een aantal zaken van het Product Backlog (lijst met wensen en eisen van onze stakeholders) blijft nog open staan, o.a. routes door EFQM beschrijven en het uitwerken van een light versie van de maturity matrix. Dit gaan we later bekijken en uitwerken. De items ,die betrekking hebben op het invullen van het INK•next model, zijn opgepakt of lopen. De inhoudsopgave willen we in de zomerperiode verder vorm en invulling gaan geven. Naast de inhoudsopgave wordt er ook verder gewerkt aan de maturity matrix. Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor de periode na de zomer: hoe worden de co-creatoren en andere stakeholders betrokken?

In september vindt de volgende co-creator sessie plaats.   

Verslag 13 mei 2020

Op 13 mei jl. waren de co-creators INKnext bijeen. Online wel te verstaan. De co-creators zijn vertegenwoordigers uit profit en non-profit bedrijven en adviseurs, die samen met NEN, INK en INK-partners vormgeven aan INKnext. Op basis van de inbreng van de co-creators uit de eerste bijeenkomst op 20 februari, is het kernteam INKnext aan de slag gegaan.

Op 13 mei heeft het kernteam een aanzet gegeven voor het nieuwe maturity-denken als opvolger van de bekende INK-fases/dimensies. Dit nieuwe maturity denken is, bij wijze van proef, uitgewerkt voor een aantal aandachtsgebieden. Het nieuwe maturity-denken moet uiteindelijk leiden tot een nieuw INK-model. Ook is ingegaan op de relatie tussen de HLS en Business Excellence (INK/EFQM) en de wijze waarop de twee benaderingen elkaar kunnen versterken. De twee benaderingen en het maturity-denken vormen met het EFQM model uiteindelijk de basis tot het nieuwe INK-model: INKnext.

Een greep uit de gespreksonderwerpen

De co-creators opperden de mogelijkheid om ook een light -versie van het model te ontwikkelen voor startende organisaties of voor het MKB. De co-creators waardeerden de voorzet voor het nieuwe maturity-denken, zeker als daar een compacte vorm voor wordt gevonden. Zij vroegen ook aandacht voor de veranderkundige vaardigheden van KAM-managers.