Missie

De Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te werken aan verbetering en vernieuwing. Om samen met belanghebbenden te streven naar groei van waarde.
Het INK ondersteunt hen met haar netwerk, evenementen, kennisontwikkeling, trainingen, support en (self) assessments. Het INK stelt organisaties die streven naar excellentie in de gelegenheid zich te onderscheiden.

Visie

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan hun omgeving. Zij kunnen dat alleen met succes als ze een duidelijke kijk op eigen kracht en mogelijkheden hebben. En een helder zicht op behoeften en wensen van belanghebbenden. Duurzame groei van waarde kan alleen worden bereikt als:

 • zij verbinding leggen met de verschillende belanghebbenden (medewerkers, klanten en partners, bestuur en financiers en de maatschappelijke omgeving van een organisatie) en een evenwicht vinden in hun belangen;
 • zij sturen op resultaten én op de inspanningen die nodig zijn om die te bereiken;
 • zij een balans vinden tussen resultaten op korte en op lange termijn.

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden tussen mensen. Zij zijn opgericht om een bepaald doel te bereiken. Een doel dat mensen niet of minder efficiënt als individu kunnen bereiken.

De leden van een organisatie en haar belanghebbenden hebben eigen beelden bij het doel van de organisatie en hun rol bij de realisatie ervan. Zij hebben beelden bij wat ze kunnen bijdragen en wat ze er zelf uit willen krijgen.

Die diversiteit is nuttig, mits die productief gemaakt kan worden. Dat wil zeggen dat verschillen onderwerp van gesprek (dialoog) zijn. Dat op basis van de verschillende beelden keuzes worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld. Het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten betekent niet dat daarmee de diversiteit is opgehouden te bestaan. Er is slechts een afspraak gemaakt hoe ermee om te gaan.

Keuzes worden niet voor de eeuwigheid gemaakt. Immers de behoeften van belanghebbenden en de competenties van organisaties kunnen veranderen. Organisaties moeten, naast het realiseren van gestelde doelen, voortdurend verbeteren en vernieuwen om hun unieke kracht te verbinden met behoeften van belanghebbenden. Die unieke kracht kan verschillende vormen hebben: effectiviteit, efficiency, flexibiliteit, innovatie.

Excellente Organisaties verstaan de kunst om dit proces van afstemmen/‘verzoenen’ van belangen vorm te geven. Zij hebben een open cultuur, zelfkennis, maken feedback productief, betrekken zowel het nu als de toekomst in hun afweging, nemen mensen op die niet alleen vakbekwaam zijn maar ook bereid zijn bij te dragen, kennen leiderschap dat dit proces inspireert en faciliteert.

Ambitie

Bijdragen aan de kracht van de Nederlandse economie en samenleving door mensen te inspireren hun organisatie continu te verbeteren en te vernieuwen en zo excellente prestaties te realiseren.

Kernwaarden

 • Verbindend
  Het INK wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die geen genoegen nemen met middelmaat. Zij creëert waarde door mensen met elkaar te verbinden die van elkaar kunnen leren en een passie voor organisatieontwikkeling delen.
 • Innovatief
  Het INK-managementmodel vormt het referentiekader, waaraan nieuwe, bewezen inzichten en aanpakken met betrekking tot organisatieontwikkeling worden gekoppeld. Het model staat soms op de voorgrond, maar zit in toenemende mate ‘onder de motorkap’.
 • Betrokken
  Het INK steunt kartrekkers van (kwaliteits-)ontwikkeling in organisaties door altijd open te staan voor vragen en mee te denken.
 • Integer
  Het INK handelt integer in al haar werkzaamheden. Bij het uitvoeren van assessments en toekenning van INK-erkenningen, waarborgt zij haar onafhankelijke positie en beoordeling.