Intro

Organisaties zijn open systemen, die voortdurend onder invloed staan van hun omgeving. Klanten, partners, bestuur en financiers, medewerkers en de maatschappij vormen die omgeving. Zij zijn de belanghebbenden van de organisatie. Succesvolle organisaties hebben heldere kijk op eigen kracht en mogelijkheden. Zij zijn voortdurend alert op duurzame verbetering en vernieuwing. Zij sturen op samenhang.

INK-managementmodel

Het INK-managementmodel is een integraal model voor evaluatie, ontwikkeling en sturing van organisaties. Het model bestaat uit tien aandachtsgebieden: vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied ‘Verbeteren en vernieuwen’. De resultaatgebieden van het model beschrijven de toegevoegde waarde die de organisatie voor belanghebbenden wil bieden. De organisatiegebieden, de ambities en activiteiten die de organisatie inzet om die te bereiken. In het model komen de verbanden tot uitdrukking tussen inspanningen en resultaten, tussen organisatie en belanghebbenden.

Het INK-managementmodel is een ‘Rijnlands’-model. Het zet aan tot het zoeken van de balans tussen de belangen van alle belanghebbenden.