Praktijkleergang Woningcorporaties

Praktijkleergang Woningcorporaties
Oplossend vermogen vergroten met behulp van peer review

Hardnekkige kwesties, wie heeft ze niet!
Hardnekkige kwesties heeft iedereen in zijn organisatie. Zaken die altijd moeizaam verlopen en die we maar niet kunnen oplossen. Dat oplossen is vaak zo moeilijk, omdat je er niet meer onbevangen tegenaan kunt kijken. Je beeld is gevormd, je oplossingsruimte gedefinieerd… en je komt er niet uit!

Een puzzel
Je kent vast wel die puzzel, waarbij je uitgedaagd wordt in onderstaande figuur alle punten met elkaar te verbinden met maximaal vier lijnen.

Puzzel1

De enige manier waarop dat lukt, is je niet te laten beperken door het kader dat om de punten is geplaatst. Niemand heeft gezegd dat je daar niet buiten mag treden, maar vaak leggen we ons die beperking zelf op. Einstein zei het al: ‘Je kunt een probleem niet oplossen vanuit dezelfde manier van denken die tot het probleem heeft geleid’.

Puzzel2

De Praktijkleergang
Het INK en BPM Consult bieden een Praktijkleergang aan gericht op het vergroten van oplossend vermogen. We putten daarvoor uit een breed scala aan methodieken, zoals Lean Management, Value Stream Mapping, Procesanalyse en Verbetermethoden, INK-managementmodel, Customer Journey-mapping, Oorzaak-gevolg analyses, et cetera. Eigen cases van de deelnemers staan centraal. Het is niet nodig dat deelnemers in hun organisatie het INK-managementmodel toepassen of voornemens zijn dat te gaan doen.

Deelnemers kunnen in de leergang verschillende rollen vervullen:

 • Als case-eigenaar word je gevraagd als gastheer/vrouw je peers in je eigen organisatie te ontvangen. Je brengt een eigen case in die we tijdens de sessie behandelen. Je ‘peers’ kunnen nieuwe perspectieven op je case bieden. Daarnaast worden er beproefde analysetechnieken ingezet om voortgang te bereiken.
 • Als ‘peer’ kun je je eigen oplossend vermogen vergroten bij de bespreking van door andere deelnemers ingebrachte cases. Zowel de attitude en de rolinvulling als de vaardigheden die daarbij horen, komen aan de orde;
  Je kunt tijdens de leergang natuurlijk beide rollen vervullen.

Leeropbrengsten

 • Vervullen van de rol als ‘peer’
  De rol van ‘peer’ is in eerste instantie die van de geïnteresseerde buitenstaander die de vragen stelt, die de case-eigenaar zich niet meer stelt. Vanuit die onbevangen vragen kun je vaak al oplossingsruimte in zicht brengen. Uiteraard ondersteunen we de deelnemers tijdens de leergang om de rol van ‘peer’ op een goede manier te vervullen. Zo ontstaat een leereffect voor alle deelnemers of je nu case-eigenaar of ‘peer’ (of allebei) bent.
 • Leren toepassen van analysetechnieken
  We zetten beproefde (proces)analysetechnieken in om cases van de deelnemrs te analyseren. Bijvoorbeeld Lean Procesanalyse en Verbetermethoden, INK, Customer Journey-mapping, Oorzaak-gevolg analyses en andere methodieken. De deelnemers leren deze methodieken toepassen op de case die door de case-eigenaar is ingebracht, maar verwerven ook de vaardigheden om de technieken in hun eigen organisatie te benutten.
 • Focus op creëren van productieve verbindingen en opbrengst voor belanghebbenden en belanghouders
  De focus ligt in de leergang op het creëren van productieve verbindingen. In werkprocessen bijvoorbeeld door horizontaal te organiseren in plaats van afdelingsgewijs. In de relatie met belanghebbenden en belanghouders door krachten te bundelen. Doelgericht met de opbrengst voor belanghebbenden voor ogen.

Programma

 • Algemeen
  In de leergang passen we verschillende leervormen toe. Door gebruik te maken van eigen cases is er een directe verbinding met de eigen praktijk. Het programma bestaat uit drie delen die te volgen zijn binnen een tijdsbestek van drie maanden.
 • Vooraf
  Deelnemers vullen een intakeformulier in, waarin ze onder andere kunnen aangeven of ze als gastheer/vrouw willen optreden tijdens de praktijksessies. Op basis van deze input en de inventarisatie in Deel 1 bekijken we welke praktijkcases het meest in aanmerking komen voor een praktijkbezoek.
 • Deel 1: Procesgame: verbinden, verbeteren en vernieuwen (1 dag)
  Deelnemers raken vertrouwd met horizontaal organiseren. De aandacht gaat vooral uit naar vertaling van strategische uitgangspunten in werkprocessen en in de verbetering en vernieuwing van die processen. Dit oefenen we met een op Lean Management geïnspireerde Procesgame. Dit Game pasten we reeds in een aantal corporaties met succes toe.

Testimonial:
“Niets is zo leuk en leert zo makkelijk als de praktijk. Dus voer een proces uit en laat je verrassen door methodieken en spelvormen die je de do’s en don’ts als een spiegel laten zien. En welke methodiek het ook is: het leert je vanuit verbinding werken aan een gezamenlijk resultaat. En dat is nodig om binnen de systeemwereld waarin wij opereren onze ruimte volop te benutten!”

Vanuit de geleerde lessen in de simulatie kijken we naar de eigen praktijk. Aan het eind van de openingssessie stellen we een schema vast voor de Praktijkbezoeken. waarin deelnemers als gastheer/vrouw in de eigen organisatie fungeren en als gast op bezoek gaan bij één van de collega’s.

 • Deel 2: Praktijkbezoeken (elk één middag)
  Het tweede deel van de leergang bestaat uit een aantal Praktijkbezoeken, gericht op thema´s die tijdens de intake en in Deel 1 naar voren zijn gekomen. Deelnemers die zelf niet de gelegenheid hebben om collega’s te ontvangen, leren door deel te nemen aan de bezoeken bij anderen. Het meeste leer je natuurlijk als je èn gastheer/vrouw bent èn deelneemt aan bezoeken bij anderen. De deelnemers mogen zo vaak een Praktijkbezoek bijwonen als ze willen.

Zo kan bijvoorbeeld corporatie x de collega’s uitnodigen om het proces van ‘klantcontact’ samen te bekijken tijdens het organisatiebezoek bij corporatie x. De bezoekende collega’s lichten samen met hun gastheer/vrouw en onder deskundige begeleiding het klantcontactproces door. Er vindt verslaglegging van de analyse plaats volgens een vast format (o.a. ‘brown paper’ sessie), zodat leerervaringen in de afsluitende sessie kunnen worden gedeeld met alle deelnemers.

Er is uitgegaan van 5 praktijkbezoeken per leergang. Een leergangbegeleider begeleidt de praktijkbezoeken.

 • Deel 3: Delen van leerervaringen op basis van alle Praktijkbezoeken (1 dag)
  In deel 3 delen we de leerervaringen uit alle praktijkbezoeken. Iedereen krijgt inzicht in de opbrengst van alle bezoeken. Daarmee ontstaat een hoog leerrendement. We zullen gebruik maken van een managementdocument van EFQM om de geleerde lessen door te vertalen naar . Dit document kan behulpzaam zijn bij de verdere doorvertaling, planning, uitvoering en monitoring van acties in de corporatie.

Deelnemers
Medewerkers en afdelingshoofden uit alle vakgebieden binnen de corporatie, beleids- en stafmedewerkers, controllers en managers. Per editie van de leergang kunnen er circa 25 deelnemen (minimaal 20 in verband met de simulatie).

Docenten
De leergang wordt verzorgd door:

 • Ruud Stassen, directeur INK
 • Renco Bakker, managing director BPM Consult
 • Procesbegeleiders BPM Consult

Prijs
Het cursustarief voor de Praktijkleergang (incl. 5 organisatiebezoeken) bedraagt per deelnemer € 1.895,-- (exclusief BTW en kosten accommodatie).

Data
De data voor de eerste sessie wordt door het INK zo spoedig mogelijk ingepland. De overige data (met name die voor de ‘peer review bezoeken’) worden in onderling overleg vastgesteld. Datzelfde geldt voor de afsluitende sessie.

2015-Dec-02 09:00:00
2015-Dec-02 17:00:00