Afdrukken

INK-gerelateerde boeken

VeranderkrachtboekExcellerenDoorSamenhangSturenPinkenCustomerDelightStrategieHorizontaalOrganiserenMetOpenVizierVerbeterenBeheersenProcesmanagementModellenboekManagementProcessenContextueelLeiderschapTOPGripOpLeiderschap

Klik op het boek om naar de beschrijving te gaan.


 

 Veranderkrachtboek   Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren
Steven ten Have, Wouter ten Have, Anne-Bregje Huijsmans, e.a.

Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren beschrijft de nieuwste inzichten op het gebied van verandermanagement en vat die samen in een overkoepelende theorie, de theorie van Veranderkracht. In het eerste en laatste hoofdstuk wordt op verhalende wijze de case beschreven van een jonge adviseur die met andere, nieuwe inzichten in staat is om organisaties succesvoller te veranderen. Die nieuwe inzichten worden in de tussenliggende hoofdstukken door middel van (eigen) wetenschappelijk onderzoek, praktijkvoorbeelden en metaforen op een aansprekende wijze uiteengezet.

Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren gaat in op de faal- en slaagfactoren die vaak spelen bij verandertrajecten en geeft verklaringen voor het ontstaan ervan. Er wordt uitgebreid ingegaan op organisatorische disfuncties die succesvol veranderen belemmeren. Daarnaast worden twaalf cruciale leiderschapsrollen voor succesvolle veranderingen besproken alsook de situaties die kunnen ontstaan als die leiderschapsrollen op een verkeerde manier worden ingevuld. Het boek beschrijft tevens welke veranderaanpakken onderscheiden kunnen worden en de situaties waarin ze noodzakelijk zijn.

Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren verbindt al deze aspecten met elkaar en geeft daarmee een uniek samenhangend inzicht in hoe doelen succesvol gerealiseerd kunnen worden.

Dit boek is hier te bestellen

ExcellerenDoorSamenhang  

Excelleren door samenhang en dialoog
Remco Liefting

Een praktisch werkboek voor professionals die willen werken aan het verbeteren van de samenhang binnen organisaties. Dit werkboek helpt bij het duiden van organisatiekundige benaderingen, aanpakken en instrumenten die qua opzet goed klinken, maar in de praktijk leiden tot onwenselijke (neven)effecten. Ontdekt hoe sterk de compositie van de organiserende elementen binnen uw bedrijf is en hoe de onderlinge relaties zich in de tijd ontwikkelen. Bepaal wat goed en/of (niet) nodig is voor de volgende stap richting de verwezenlijking van uw ambities.

Dit boek is hier gratis te bestellen en/of te downloaden.

SturenPinken  

Sturen met je pinken
Nico Helder en Tim de Witte

Een verfrissende kijk op leiding geven en resultaten halen; doortastend, concreet, zeer compleet en praktisch. Rijk geïllustreerd met voorbeelden en vrolijk gelardeerd met de ervaringen van manager Bob en zijn familie, met een bijzondere rol voor zijn Botswaanse schoonzoon George. Leerzaam én onderhoudend; een managementboek dat u wél uitleest.

Dit boek is hier te bestellen en/of te downloaden.

CustomerDelightStrategie   

De Customer Delight Strategie
drs. J-P.R. Thomassen

De Customer Delight Strategie is een boek voor lijnmanagers, marketeers, kwaliteitsmanagers en studenten die willen excelleren in klantgerichtheid. Zowel in het bedrijfsleven, de zorg als de overheid.

Aan de hand van praktijkervaringen van meer dan 40 binnen- en buitenlandse organisaties en vele onderzoeken beschrijft Jean-Pierre Thomassen de wijze waarop organisaties werken aan Customer Delight; de overtreffende trap in klanttevredenheid waarbij klanten uiterst tevreden en enthousiast over een organisatie zijn. Het zijn klanten voor het leven die als echte ambassadeurs en promoters fungeren.

In het boek beschrijft de auteur twee basisstrategieën om Customer Delight te realiseren: ‘het overtreffen of zelfs overstijgen van de verwachtingen van klanten’ en ‘warmte en egostreling’. De succesvolste organisaties zetten niet de processen, ICT en productiviteitsdoelstellingen centraal bij hun bedrijfsvoering maar de gewenste ervaring en beleving van de klant. Zij werken niet met processen maar met klantreizen.

Dit boek zal u prikkelen om op een heel andere manier naar uw organisatie, klantgerichtheid, klanten en klanttevredenheid te kijken. ‘Tevreden’ en ‘goede service’ zijn niet meer goed genoeg in dit tijdsgewricht. Succesvolle organisaties streven naar een excellente klantgerichtheid en Customer Delight.

Dit boek is hier te bestellen

HorizontaalOrganiseren  

Horizontaal Organiseren
ing. R.J.M. Bakker en prof.dr.ing. T.W. Hardjono

Nu de 21e eeuw echt is begonnen, zien we dat systemen waar we al lang mee werken op dramatische wijze vastlopen: het financieel systeem, de kennis- en informatieuitwisseling, de media, de manier waarop we de wetenschap sturen, en zelfs de manier waarop we de democratie hebben ingericht. Ook op organisatieniveau gaat er veel mis. In een team weet links vaak niet wat rechts doet, processen sluiten niet op elkaar aan, en de wachttijden zijn langer dan nodig. 'We zijn hier te verkokerd' klinkt het dan, gevolgd door de roep om verbetering van organisatieprestaties en ingrepen in de operationele processen.
 
Maar dat is volgens de auteurs van dit boek eenvoudiger gezegd dan gedaan: oude bedrijfskundige opvattingen zoals hiërarchie-, specialisatie- en positiedenken staan in de weg. Ook de belonings- en besturingssystemen werken meestal niet mee, om maar niet te spreken over de blinde vlek van veel managers voor het interveniëren in de samenwerking en sociale dynamiek tussen mensen.
Om al deze problemen het hoofd te bieden is dan ook meer nodig dan een simpele set structuur- of procesingrepen. Horizontaal organiseren of procesgericht werken is het devies: tegelijkertijd en in samenhang interveniëren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie.

Renco Bakker en Teun Hardjono leggen in dit boek verbanden tussen onderwerpen als functiedenken, procesmanagement, kwaliteit en procesgericht werken, Six Sigma, lean management, verkokering, horizontalisering, sociale dynamiek en dienend leiderschap. Ze laten zien wat procesgericht werken kan opleveren: een gestroomlijnde operatie, goed functionerende procesteams, een geïntegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming.

Voor een proefhoofdstuk of meer informatie over het boek, klik hier.

 MetOpenVizier  

Met Open Vizier, Auditing als stimulerende interventie (promotie Ronald Stevens)
dr. R.W.F. Stevens

“Een verfrissende kijk op auditing voor zowel auditors met ambitie als organisaties die het aandurven hun ontwikkeling zelf ter hand nemen.”

Hoe kunnen organisaties met een open blik kijken naar hun eigen kracht, zwakten en mogelijkheden, om hun eigen ontwikkeling te stimuleren? Met Open Vizier schetst hoe het instrument auditing op een stimulerende manier kan worden ingezet. Doen we de goede dingen op een goede manier zodat die bijdraagt aan onze opdracht, ambitie en doelstellingen?

Aan de hand van onder andere twee voorbeelden, Arkin en Hogeschool Windesheim, definieert de auteur vier functies van auditing en laat hij zien onder welke condities een audit succesvol kan zijn en wat dat betekent voor de rol van de auditor. De tijd is rijp voor een 'auditor nieuwe stijl': een symbiose tussen een rechter, filosoof en estheet, met oog en oor voor de organisatie in ontwikkeling en voor de mensen die de organisatie maken.

Klik hier om te bestellen.

 VerbeterenBeheersen  

Verbeteren & Beheersen - De rol van procesmanagement in organisatieontwikkeling
Jan Bosman, Remco Griep, Marc Schijff

Er is een toenemende druk vanuit de directe omgeving en de maatschappij om als organisatie tegelijk wendbaar én accountable te zijn. Deze druk is zo hoog dat voortdurende proactieve aanpassing nodig is om bij dan wel vóór te blijven. En dat vraagt om flexibele control en continue verbetering

Dit praktische boek beschrijft deze ontwikkelingen en bijkomende nieuwe eisen. Het gaat over de rol die procesmanagement speelt bij organisatieontwikkeling. Het gaat over verbeteren en beheersen, over balans en dynamiek, langs de lijn van processen en procesmanagement. De auteurs bieden vervolgens via zes beelden van effectief procesmanagement een helder en praktisch bruikbaar denkraam, dat u helpt die dynamische processen optimaal in te richten, te sturen en effectief te beheersen. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de bedrijfsvoering - en daarmee ook het bedrijfsresultaat.

Dit boek gaat over het verbeteren en beheersen van organisaties door middel van procesmanagement. Richtte het vak procesmanagement zich tot voor kort voornamelijk op de interne beheersing en de optimalisering van de processen zelf, vandaag zijn organisaties alleen succesvol als ze de realisatie van hun strategie koppelen aan het managen van processen om de totale bedrijfsvoering continu te verbeteren. In zes beelden positioneren zij hun gedachtegoed.

Procesmanagement levert dus een bijdrage aan de optimale inrichting en realisatie van de organisatiedoelen en zorgt ervoor dat je ook kunt sturen op die realisatie.

Dit boek is hier te bestellen

 ProcesmanagementModellenboek  

Het Procesmanagement Modellenboek
Renco Bakker, Willem Spronk, Rienke Labeur

Procesmanagers gebruiken dagelijks een breed scala aan concepten, producten, overzichten en modellen. Dat zijn er zo veel, dat menig procesmanager door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom is een groot deel van de veel gebruikte modellen en formats nu gebundeld in Het Procesmanagement Modellenboek , hét handboek voor procesmanagers

Het modellenboek inspireert procesmanagers bij het vormgeven van zowel processen als procesmanagement. De auteurs, allen verbonden aan BPMConsult, kozen modellen vanuit verschillende vakgebieden. Zo benaderen ze Business Process Management (BPM) vanuit een tiental invalshoeken, waaronder spelersmanagement, interfacemanagement, klantinteractiemanagement, timemanagement en procesbesturingsmanagement.

Dit boek is hier te bestellen.

 ManagementProcessen  

Management van processen
prof.dr.ing. T.W. Hardjono en ing. R.J.M. Bakker

Processen zijn in feite datgene wat er in een organisatie werkelijk gebeurt. Zonder processen bestaat een organisatie gewoonweg niet. Zij vormen de verbindende schakel tussen de inrichting van de organisatie en de resultaten. Het boek Management van processen draait om procesmanagement. De manager vervult daarbij de rol van stimulator. Hij zorgt ervoor dat de medewerkers voldoende zijn toegerust om hun taak te vervullen, weet weerstanden te overwinnen en de procesgang vloeiend te laten verlopen. Het organiseren staat centraal; niet de organisatie of de hiërarchie.

Om zijn doel te bereiken kan de manager hierbij putten uit verschillende inzichten en technieken. In dit boek worden die op een degelijke en toegankelijke manier uitgelegd. Zo is een speciale plaats ingeruimd voor SqEME® Procesmanagement. Dit is een methode waaronder verschillende manieren van denken over processen en organisaties vallen. Er wordt een overzicht gegeven van de definities die voor het managen van processen zijn ontwikkeld en van manieren om ze toe te passen. Ook kwaliteitsmanagement is een belangrijk uitgangspunt. De inzichten die daaruit voortkomen en met name de ideeën uit het INK-managementmodel worden gebruikt om grip te krijgen op het definiëren, besturen, beheersen en vernieuwen van processen.

Management van processen is een nuttig en praktisch boek voor iedereen die zich in het fenomeen van processen wil verdiepen. Bijvoorbeeld om algemene bedrijfskundige kennis te vergaren, om zich kwaliteitsmanagement eigen te maken of om beter te begrijpen wat procesmanagement inhoudt.

Dit boek is hier te bestellen.

 ContextueelLeiderschap  

Contextueel Leiderschap
Arnold Roozendaal

‘Contextueel leiderschap’ beschrijft de onderling afhankelijke relatie tussen de maatschappij, de organisatie waarbinnen leiding wordt gegeven en de persoon van de leider. Het laat zien hoe leiderschap ontwikkeld kan worden. Arnold Roozendaal hanteert de Referentiemethode®. Reflectie, meervoudig en methodisch kijken en interveniëren en het organiseren en gebruikmaken van feedback zijn daarbij de essentiële elementen. Contextualiseren, ambiëren, leren en het meten van de vooruitgang zijn de kernbegrippen. Leiderschapsontwikkeling vergt een subtiel samenspel tussen een drietal rollen voor begeleiding en ondersteuning: de externe consultant, de interne programmamanager als liaison tussen de primaire opdrachtgever en de doelgroep leidinggevenden en de counselor voor de individuele feedback aan leidinggevenden. De Referentiemethode® blijkt veelal te leiden tot fundamentele loopbaankeuzes en adequate vervolgstappen, mits er wordt gewerkt vanuit een vast referentiekader en er sprake is van uitgekiend maatwerk binnen de specifieke context van de organisatie. Zo biedt Roozendaal een krachtige methode voor leiderschapsontwikkeling.

Dit boek is hier te bestellen.

 TOP  

TOP; op weg naar een excellente organisatie met het INK-managementmodel
A.H.M. Tempelaars

Als u er in de toekomst riant bij wilt zitten, zult u uw organisatie als een kameleon continu aan de veranderende omstandigheden moeten aanpassen. Dat is iets wat hoge eisen aan uw organisatie stelt. En vooral aan medewerkers en leidinggevenden. Het echte werk komt van mensen, leidinggevenden en medewerkers. Geïnspireerd raken, mee willen en kunnen doen, gewaardeerd worden en mee mogen doen met het nadenken over de vraag of het allemaal goed gaat en of het niet slimmer kan. Pas als je dat besef hebt gerealiseerd binnen een organisatie, kun je bouwen aan een toekomst, kun je de weg naar een excellente organisatie inslaan. Is dat zo simpel? Nee. De reis naar de TOP is een zware en moeizame reis. Er zitten beren op de weg en in de berm vindt u voetangels en klemmen. Om maar te zwijgen van de vele fata morgana’s die u tijdens uw tocht trachten te verleiden. Een goede kaart of een deskundige gids is dan ook geen overbodige luxe. Maar hoe vind je die? De redding is echter nabij. In deze set van twee boeken wordt het INK-managementmodel van voor tot achter en van achter tot voor met u doorlopen. Alle aspecten komen aan bod. En niet enkel de theorie. Want uw gids in deze uitgave is Ad Tempelaars, die al vanaf het prille begin van het model met het INK-managementmodel werkt en al heel wat organisaties heeft begeleid op de weg naar excellentie. U kunt dus geen betere aanschaf doen, dan door deze set boeken te kopen. Het is een investering voor de toekomst en maakt het u mogelijk met uw organisatie de TOP te bereiken.

Deze publicatie hier is te bestellen.

 GripOpLeiderschap  

Grip op leiderschap
Janka Stoker, Nanja Kolk, M.M.E. Donders

Toegankelijke modellen en praktische inzichten met betrekking tot activiteiten, eigenschappen, stijl en motieven van leidinggevenden. Aandacht voor zowel top-, midden- en lager management. Resultaten van onderzoek naar de praktijk van de Nederlandse manager. Inzicht in het selecteren, ontwikkelen en beoordelen van leidinggevenden.

Dit boek is hier te bestellen.